ŞİRKET PROFİLİ

VANASAN Vana Fittings ve Dövme Sanayii ve Ticaret A.Ş, 1979 yılından itibaren vana ve fittings üretimi ve ticareti yapmaktadır. Firmamız Türkiye'de 1200'ün üzerinde farklı tipteki endüstriyel vana üretimi ile lider üreticilerden biri haline gelmiş, markamız Avrupa'da ve Orta Doğu'da tanınmıştır. Vanalarımız başlıca rafinerilerde, petrokimya tesislerinde, enerji santrallerinde, demir-çelik tesislerinde ve lastik fabrikalarında kullanılmaktadır. Son 15 yılda, Türkiye'de kullanılan döküm çelik vanaların % 25'inin, dövme çelik vanaların ise % 80'inin üretim ve satışı Vanasan tarafından yapılmıştır.

Vanasan, mevcut son teknolojileri kullanarak yıllardır kendini geliştirmiş olup, profesyonel kadrosu ile İstanbul'un 74 km dışındaki İzmit tesislerinde gelişimine devam etmektedir.

Başlıca ürün gamımız API/ASA/ANSI/DIN standartlarındaki döküm çelik (paslanmaz çelik dahil), dövme çelik ve bronze gate, globe, check, küre, plug ve diyafram vanalar ve fittingslerdir. Vanalarımızın ölçüleri ¼ inç ve 48 inç arasında değişmektedir. Aynı zamanda sınırlı sayıda da olsa bazı türdeki DIN normu vanaların da üretimi yapılmaktadır.

Türkiye'deki lider bir vana üreticisi olarak tüm dikkatimizi kalite standartlarımıza vermekteyiz. Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008 ve API Q1 Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde ASA, DIN, CE, API ve TSE standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Vanalarımız API 6D, API 600, CE, TSE sertifikalarına, kalite yönetim sistemimiz ise ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Tüm ürünlerimiz muayene ve testi yapılmış, onaylanmış ve 2 yıl garantili olarak sertifikalandırılmış şekilde sevk edilir.

Kaynak operatörlerimiz EN 287-1 standardına göre sertifikalandırılmıştır, ayrıca boru kaynağı alanında da EN 287-1 sertifikasına sahiptir. Test operatörlerimiz tahribatsız muayene alanında SNT TC 1A'ya göre Level-1 ve Level-2 olarak sertifikalandırılmıştır.

Vanasan manuel, dişli kutulu ya da elektrik aktüatör ile çalışan vanaların üretimi ve satışını yapmaktadır. Aktüatörlü vanalarımız dünyaca ünlü lider aktüatör markaları olan Auma ve Rotork aktüatörleri ile donatılmıştır. Müşterilerimizin isteği halinde, yurtiçi ve yurtdışındaki köklü boru üreticilerinden boru ve fittings temini de sağlanmaktadır.

Tesisimizde ya da enerji santralleri ve rafinerilerde olduğu gibi yerinde hizmet verebilen tecrübeli bakım takımımız mevcuttur. Bu takımımız 15 yıldan uzun süredir Türkiye genelinde her türlü vananın tamiri, yenilenmesi ve korunması için son teknoloji ekipmanları ile hizmet vermektedir.

VANASAN A.Ş. tüm çalışanları tarafından benimsenen, kalite hedeflerini belirlemede çıkış noktamız olan kalite politikamız;
- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uygun fiyat ve yüksek standarttaki kaliteli ürünlerimizi zamanında sunmayı
- Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ve sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi
- Yenilikçi yaklaşımlarımızla müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi
- Ölçülebilir ve tutarlı bir gelişim sağlamayı
- Faaliyetlerimizi ISO 9001:2008 ve API Spec Q1 kalite yönetim sistem gerekliliklerine, yasal ve belirlemiş olduğumuz süreç koşullarına uygun olarak yönetmeyi
- Çalışanlar arasında adil iş paylaşımı sağlamak ve çalışanların işe aidiyet hislerini sıcak tutmayı
- Teknolojik gelişmelere ve eğitimlere yatırım yaparak mevcut bilgi ve birikimizi sürekli arttırmayı
- İş sağlığı ve güvenliği konularında yerel ve uluslararası mevzuatlara uyumlu çalışmayı, çalışanlarına sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamını ve iş güvenliği sağlayarak firma adına çalışan kişilerin ve ziyaretçilerinin maruz kalacağı tehlike ve riskleri en aza indirgemeyi taahhüt eder.

Türkiye'de vana endüstrisindeki liderliğimizi 30 yılı aşkın süredir kalite standartlarıyla olan tutarlılığımıza, 30 yıldan fazla olan uzmanlığımıza ve müşteri memnuniyetine yönelik hedeflerimize borçlu olduğumuza inanıyoruz. Vanasan'ın değişmez ve daimi prensipleri; kaliteli ürün, zamanında teslimat ve sürekli gelişimdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

VANASAN A.Ş. TÜM ÇALIŞANLARI TARAFINDAN BENİMSENEN, KALİTE AMAÇLARINI BELİRLEMEDE ÇIKIŞ NOKTAMIZ OLAN, KURULUŞUMUZUN AMAÇ VE BAĞLAMINA UYGUN, STATEJİK İSTİKAMETİNİ DESTEKLEYEN KALİTE POLİTİKAMIZ;

MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGUN FİYAT VE YÜKSEK STANDARTTAKİ KALİTELİ ÜRÜNLERİMİZİ ZAMANINDA SUNMAYI,
UYGULANABİLİR ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK VE İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN, GEREKLİ KAYNAKLARI TEMİN EDEREK, ÜRETİM VE DESTEK SÜREÇLERİNİN HER AŞAMASINDA, SÜREÇLERİN PERFORMANSLARINI, SİSTEMİN ETKİNLİĞİ VE GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ,
YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIMIZLA MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN ÖTESİNE GEÇMEYİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAYI,
ÖLÇÜLEBİLİR VE TUTARLI BİR GELİŞİM SAĞLAMAYI
FAALİYETLERİMİZİ ISO 9001 VE API SPEC Q1 KALİTE YÖNETİM SİSTEM GEREKSİNİMLERİNE, YASAL VE BELİRLEMİŞ OLDUĞUMUZ KOŞULLARA UYGUN OLARAK YÖNETMEYİ,
ÇALIŞANLAR ARASINDA ADİL İŞ PAYLAŞIMI SAĞLAMAK VE ÇALIŞANLARIN İŞE AİDİYET HİSLERİNİ SICAK TUTMAYI
TEKNOLOJİK GELİŞMELERE VE EĞİTİMLERE YATIRIM YAPARAK MEVCUT BİLGİ BİRİKİMİMİZİ SÜREKLİ ATTIRMAYI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA YEREL VE ULUSLAR ARASI MEVZUATLARA UYUMLU ÇALIŞMAYI, ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLI VE EMNİYETLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYARAK FİRMA ADINA ÇALIŞAN KİŞİLERİN VE ZİYARETÇİLERİNİN MARUZ KALACAĞI TEHLİKE VE RİSKLERİ EN AZA İNDİRGEMEYİ
TAAHHÜT EDER.